நாளை மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கவேண்டும் என்பதற்காக
இப்போது மகிழ்ச்சியுடன் உழைத்துக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும்
எந்த நாளும் இன்பமான நாள் தான்.

-நெப்போலியன்