வெற்றி பெறுவது மிகவும் எளிதானதே. 
என்ன செய்கிறோம் என்பதை அறிந்து செய்யவேண்டும், 
விரும்பிச் செய்யவேண்டும், 
நம்பிக்கையோடு செய்ய வேண்டும்.

-ரோஜெர்ஸ்