வெற்றி என்பது வேறொன்றுமில்லை, 
தனது லட்சியத்தைப் படிப்படியாகப் 
புரிந்து கொள்வதுதான்.

– நைட்டிங்கேல்