உலகின் கவனத்தை உங்கள் மீது திருப்ப வேண்டுமா,
அன்றாட வாழ்வின் சாதாரண விஷயங்களையும்
அசாதாரண முறையில் செய்யுங்கள்.

-ஜார்ஜ் வாஷிங்டன்