நான் மெதுவாக நடப்பவன்தான், 
ஆனால் ஒருபோதும் பின்வாங்குவதில்லை.

-ஆபிரகாம் லிங்கன்