பொன்னும் பொருளும் நமக்கு மட்டும் 
கிடைத்தால் போதும் என்று எண்ணும் 
தன்னலம் சுட்டெரிக்கப்படவேண்டும்.

-அறிஞர் அண்ணா