நம்பிக்கை என்பது சிறு புயல் காற்றில் 
துவளும் மென்மலரல்ல.
அடிபெயரா இமயம் போன்றது.

-அறிஞர் அண்ணா