நாம் யாருக்கும் மேலல்ல.
யாரும் நமக்கு மேலோர் அல்ல.

-முகம்மது நபி