நமக்கு இன்னலும் இடையூறும் இருக்கத்தான் செய்யும்;
ஆனால் நமது உழைப்பு ஒரு நாளும் வீண்போகாது.

-அறிஞர் அண்ணா