உங்கள் முகம் எப்போதும் பிரகாசமாக இருக்கிறதென்றால் நீங்கள் நாணயம் தவறாது உழைத்து வரும் மனிதராகத்தான் இருப்பீர்கள்.

-தாமஸ் டெக்கர்