கடமை உணர்ச்சியே 
உங்கள் நேர்மையான வாழ்வுக்கு 
சூத்திரம்.

-ஹென்றி போர்ட்