இரண்டு காதிருந்து ஒரு நாவே இருப்பதால்
பேசுவதை விடக் கேட்பதே அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.

-பழமொழி