வேகமாக உயர்வது பெரியது அல்ல.
எப்போதுமே உயர்ந்த நிலையில் இருப்பது தான் பெரியது.

-இப்தார்க்