ஒவ்வொரு புது செயலின் போதும் உங்கள் பழைய அனுபவத்தை பயன்படுத்துங்கள்.

-மில்டன்