பணம் தலைகுனிந்து பணியாற்றும் அல்லது தலைகுப்புற தள்ளிவிடும்.

-ஆலிவர் பிலண்டல் ஹோம்ஸ்