வயதானவர்  ஒருவர் இருக்கும் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு இரத்தினம் இருக்கிறது என்று பொருள்.

-சீனப் பழமொழி