அளவான உணவு மருத்துவனை விட
அழகாக சிகிச்சை செய்கிறது.

-வில் டூரன்ட்ரூ