அதிக வேலையாக அலைபவர்களுக்குக் கண்ணீர் விட நேரமில்லை.

-பைரன்