இறைவா, தீய மனிதனிடமிருந்து என்னைக் காப்பாற்று.
அந்தத் தீய மனிதன் நான் தான்.

-டி ப்ரூக்ஸ்