மகிழ்ச்சி இல்லாமல் அமைதி இருக்கலாம்.
அமைதி இல்லாமல் மகிழ்ச்சி இருக்கலாம்.
ஆனால் இரண்டும் இணைந்துதான் இன்பம் உருவாகும்.

-ஜான்புக்கன்