அரைக் கிலோ துணிச்சல்,
ஒரு டன் அதிர்ஷ்டத்திற்கு சமம்.

-கார்பீல்ட்