அனுபவம் என்பது தேர்வு இல்லாத பாடம்.
அனுபவம் என்பது வெற்றி தோல்விகளை
நிர்ணயிக்கும் கல்வி முறையாகும்.

-கண்ணதாசன்