ஞானிகள் விலகியிருப்பது உலகத்தை வெறுக்க அல்ல,
அதனை அறியத்தான்.

-தாமஸ் கார்லைல்