தினசரி வாழ்க்கையில் 
நமது கண் முன்னால்  கிடப்பதை 
அறிந்து கொள்வது முக்கியமான அறிவாகும்.

-மில்டன்