விஷயம் இருந்தால், தானே எழுத்து வரும்.

-மாண்டெயின்