பந்தியில் இல்லாத வாழைக்காய்
பந்தலில் இருந்து பலனில்லை.

-தமிழ் பழமொழி