மக்களுக்கு அனுப்புவது தேங்காய் அளவு என்றால்,
அவர்களுக்குக் கிடைப்பது எலுமிச்சை அளவே.

-எம்.ஜி.ஆர்