உங்கள் அன்பை இரகசியமாக வைத்திருக்காதீர்கள்.

-தாகூர்