எதிர்காலத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் பழைமையை ஆராய்ந்து
பாருங்கள்.

-கன்பூசியஸ்