எதிர்காலத்தை 
அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால்
பழைமையை ஆராய்ந்து
பாருங்கள்.

-கன்பூசியஸ்