கவலைப்படுவதன் மூலம்
உங்களில் யாராவது ஒரு முழமேனும் 
உயர்ந்துவிட முடியாது.

-இயேசு நாதர்