வெற்றி பெறுவதற்கான உத்தியில் தலையாய உத்தி
மற்றவர்களுடன் அனுசரித்து போகும் ஆற்றல்.

-ரூஸ்வெல்ட்