தொலைவில் தெரிவதைப் பற்றிச் சிந்திக்காதவனுக்கு,
துன்பம் அருகில் காத்திருக்கிறது என்பது தெரியாமலே போகிறது.

-கன்பூசியஸ்