ஒருவரின் உள்ள எண்ணங்களை வெளிக்கொணரும் சக்தி
மதுவிற்கும் மாதுவிற்கும் உண்டு.

-விக்டர்