மிக அற்பமான விஷயங்களைப் பற்றி
மிக அதிகமாக அறிந்து கொள்பவனே
நிபுணன் ஆகிறான்.

- பட்லெர்