அறிவு 
இறைவனின் உறைவிடத்தை நாடுகிறது.
ஆனால் அன்புதான் 
இறைவனின் உறைவிடம்.

-நபிகள் நாயகம்