உடலெல்லாம் பரவும் இன்பத்தை
ஓர் உறுப்பில் உருவாக்கித் தருவது
சிரிப்பு.

-பாப்ஹோப்