தனக்குத் தேவையான
ஒரு ரூபாய் பெறுமானமுள்ள பொருளுக்கு
இரண்டு ரூபாய் கொடுத்துவிட்டு வருவான் ஆண்.
ஆனால் பெண்ணோ
தனக்குத் தேவையில்லாத பொருளுக்கு
ஒரு ரூபாய் கொடுப்பாள்.

- செனேகா