உறுதியான மனிதனைக் கண்டு வேலையே பயந்து போகும்.

-சீனப் பழமொழி