நம்மால் செய்ய இயன்றதைச் 
செய்யும்படி தூண்ட ஒருவர் இல்லாததே
நம் வாழ்வில் பெரும் குறையாக 
அமைந்து விடுகிறது.

-எமெர்சன்