அந்தரங்கமாக இருக்க விரும்புவதை நண்பனிடமும் கூறாதே,
ஏனெனில் உனக்கு நீயே நண்பன்.