பல நண்பர்கள் இருப்பதாகச் சொல்லுங்கள்.
ஆனால் சிலரை மட்டும் நம்புங்கள்.

-லாபோண்டேன்