எந்த ஒரு செயலையும் அதற்குரிய காலங்களில் செய்ய வேண்டும்.

-அவ்வையார்