கேட்டு தெளி, உழைத்து சாப்பிடு, கொடுத்து மகிழ்.

-இங்கர்சால்