யாருடன் பழகுகிறாயோ  அப்படியே நீயும் இருப்பாய்.

-பெல்ஜியம் பழமொழி