உங்கள் நம்பிக்கையை பணத்தின்  மீது வைக்காதீர்கள்.
பணத்தை நம்பிக்கையான இடத்தில் வைத்து விடுங்கள்.

-ஹோம்ஸ்