உன்னை நீ யோக்கியமான மனிதனாக மாற்றிக்கொண்ட பிறகு,
நீ உறுதியாக நம்பலாம் உலகில் ஒரு அயோக்கியன் குறைந்து விட்டதாக.

-கார்லைல்