எனக்கு நாளையைப் பற்றி பயமில்லை.
ஏனென்றால் நேற்றைப் பார்த்துவிட்டேன்,
இன்று சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்.

-வில்லியம் ஆலென் சீயிட்