சுருக்கங்கள் விழ வேண்டுமானால் நெற்றியில்  விழட்டும்,
இதயத்தில் விழ வேண்டாம்.
இதயம் என்றும் இளமையாக இருக்கட்டும்.

-ஜெம்ஸ் கார்பில்