ஒளி மங்காமலும் 
அதே சமயம் கொழுந்துவிட்டு 
எரியாமலும் இருப்பது 
நல்ல விளக்கு.

-கதே