ஒளி மங்காமலும் அதே சமயம் கொழுந்துவிட்டு எரியாமலும் இருப்பது நல்ல விளக்கு.

-கதே