வாழ்க்கையில் நாம் முன்னேற முன்னேறத்தான் 
நம் திறமைகளின் வரம்புகளைத் தெரிந்து கொள்கிறோம்.

-சாக்ரடீஸ்